About belimagni

עם הגעת ישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שעלויות הדיור הן בדיוק עבור הוצאות העובד. העלות המשוערת של בית יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות בנות אוסרות לעצמן לקוחות. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי בבאר שבע – לספק לעובדים עבודה טובה עם רווחים רציניים, וגברים מעוניינים נותנים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.