About desogoca

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת דירות נוחות לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות בדיוק עבור הוצאות העובדת. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תמריצים שקופה לעובדים. עובדים לוקחים תשלום מהלקוחות. משימת עדיפות של חברת הליווי ישראל שירותי ליווי בתל אביב – הפוך בנות לעבודה הגונה עם הכנסה גדולה, וגברים מעוניינים להציע שירותים ישירות באיכות טובה יותר. באופן בלעדי גישה זו נותנת את הכוח לפתח שיתוף פעולה ממושך, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.